Kosaka - Sendai Camp #8

Japanese Staff
 
 
Main Kosaka Page   Main Page      Camp List
Japanese Staff: Report to SCAP
RG 331, Box 1321, File #17

Capt. Hatkeyama - Commandant
Lt. Yammot
Lt. Chiba
Lt. Araya (MD)